Bromfietscertificaat niet gelijkgesteld met rijbewijs (AM) ter bepaling 'beginnend bestuurder'

De rechtbank Groningen heeft bepaald dat een bromfietscertificaat niet gelijk gesteld kan worden met een rijbewijs AM bij de bepaling of iemand aangemerkt moet worden als ervaren of beginnend bestuurder.

Tot 2009 kon men het oude bromfietscertificaat bij de gemeente omzetten naar een rijbewijs AM. Hier kwam geen verdere examinering aan te pas. Dit betrof enkel een minimale administratieve handeling.

Formeel kan dus een onderscheid worden gemaakt tussen een rijbewijs AM en een bromfietscertificaat. Materieel bezien doet een bromfietscertificaat echter geenszins onder voor een rijbewijs AM. Het betreft slechts een nieuwe naam.

Het feit dat iemand een oud bromfietscertificaat heeft, toont aan dat iemand over enige ervaring beschikt. Om ten aanzien van zulks overtuigend bewijs op bureaucratische wijze met een puur formele redenering iemand tegen beter weten in alsnog als beginneling aan te wijzen, doet zeer onrechtvaardig en Kafkaesque aan.

Hier de overweging van de rechter.

De voorzieningenrechter overweegt dat een redelijke uitleg van artikel 1, onder f, van de Regeling met zich brengt dat voor de kwalificatie van een beginnende bestuurder van belang is op welk moment het rijbewijs is afgegeven en welke termijn verstreken is tussen de afgifte van dit rijbewijs en de aanhouding in verband met het rijden onder invloed van alcohol. De voorzieningenrechter is, gelet op het vorenstaande, voorshands van oordeel dat verweerder zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat verzoeker als een beginnende bestuurder dient te worden aangemerkt, aangezien het op 1 oktober 2003 aan verzoeker afgegeven brommercertificaat niet als een rijbewijs in vorenbedoelde zin dient te worden beschouwd. De brief van 4 maart 2011 van de RDW met de mededeling dat vanaf 1 oktober 2009 het bromfietscertificaat van verzoeker omgezet is in een rijbewijs AM kan daaraan niet afdoen, evenmin als hetgeen door de gemachtigde van verzoeker ter zitting is gesteld met betrekking tot de wetsgeschiedenis (TK 2005-2006, 30 477, nr. 3, pag. 6). Ook daarin wordt over een rijbewijs gesproken en niet over een brommercertificaat. [...]
uitspraak