3:40 BW

  1. Een rechtshandeling die door inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, is nietig.
  2. Strijd met een dwingende wetsbepaling leidt tot nietigheid van de rechtshandeling, doch, indien de bepaling uitsluitend strekt ter bescherming van één der partijen bij een meerzijdige rechtshandeling, slechts tot vernietigbaarheid, een en ander voor zover niet uit de strekking van de bepaling anders voortvloeit.
  3. Het vorige lid heeft geen betrekking op wetsbepalingen die niet de strekking hebben de geldigheid van daarmede strijdige rechtshandelingen aan te tasten.

1.
Strijd met dwingende wetsbepaling [is bij of krachtens wet in formele zin]
Drie subcategorieën: (wegens 1a: het sluiten van de overeenkomst, 1b: de inhoud van de overeenkomst, 1c: de strekking van de overeenkomst)

1a
(HR 11-5-1951 Flora / Van der Kamp)

Bepaalt wet zélf dat sluiten bepaalde overeenkomst niet mag?
Zo niet, kijk of strekking nietigheid beoogt.

2.
Wet verbiedt inhoud/prestatie
Strekt de wet tot nietigheid ovk?

3.
Strekking/gevolg overeenkomst in strijd met wet.
“Staat niet in wet dat het verkopen en leveren van aluminium kannetjes verboden is”

lid 2 alleen wanneer wet het sluiten van overeenkomst verbiedt.

indien beide partijen bij het aangaan ervan de bedoeling hebben of zich ervan bewust zijn, dat de nakoming ervan zal leiden tot de overtreding van voormeld wettelijk verbod doordat de ondernemer ook zonder de vergunning tot het voortbrengen zal overgaan