Categorie: Computerrecht

Modchips

16 november 2015
Italië > rechtbank – tweakersars techica

23 january 2014
Hof van Justitie EU – uitspraak

Interessante Noot bij onderstaand vonnis.

21 juli 2010
Rechtbank ‘s-Gravenhage (Nintendo vs. webwinkels) – uitspraak

Artikel 29a Auteurswet of artikel 32a Aw?

Al sinds begin jaren negentig wordt de technische beveiliging van software beschermd door artikel 32a Aw. In 2004 werd artikel 29a Aw aan de wet toegevoegd.

Aantal webwinkels handelt onrechtmatig door de verhandeling van flashcards en modchips waarmee ongeautoriseerde kopieën van computerspellen van Nintendo gespeeld kunnen worden op spelcomputers van Nintendo en door de verhandeling van Wii consoles die met modchips zijn omgebouwd en het verrichten van (inbouw)diensten met betrekking tot de modchips. Overtreding van artikel 29a van de Auteurswet. De verhandelde middelen worden vrijwel uitsluitend gebruikt voor het omzeilen van de voorzieningen die Nintendo heeft getroffen om inbreuken op haar auteursrecht tegen te gaan.

24 april 2002
Rechtbank Breda (BREIN c.s vs. psxombouwlijn) – uitspraak

Tijdens deze uitspraak bestond art. 29a Aw nog niet. De rechter interpreteert artikel 32a Aw. (De rechter heeft het steeds abusievelijk over art. 32 Aw.)

“Verplichtingen inzake technische voorzieningen

1. De lidstaten voorzien in een passende rechtsbescherming tegen het omzeilen van doeltreffende technische voorzieningen door een persoon die weet of redelijkerwijs behoort te weten dat hij aldus handelt.

2. De lidstaten zorgen voor een doelmatige rechtsbescherming tegen de vervaardiging, invoer, distributie, verkoop, verhuur, reclame voor verkoop of verhuur, of het bezit voor commerciële doeleinden van inrichtingen, producten, onderdelen of het verrichten van diensten die:

a) gestimuleerd, aangeprezen of in de handel gebracht worden om de bescherming te omzeilen, of

b) slechts een commercieel beperkt doel of nut hebben, naast de omzeiling van de bescherming, of

c) in het bijzonder ontworpen, geproduceerd of aangepast zijn met het doel de omzeiling mogelijk of gemakkelijker te maken van doeltreffende technische voorzieningen.”

In het licht daarvan dient onder “uitsluitend” ook te worden begrepen elk gebruik dat slechts in geringe mate een ander doel heeft dan het omzeilen van de bescherming.

Software en softwarelicenties

2 mei 2012
Hof van Justitie EU (SAS Institute vs. World Programming)

  1. In casu bestaan de trefwoorden, de syntaxis, de opdrachten of combinaties van opdrachten, de opties, de standaardinstellingen en de herhalingen uit woorden, cijfers of wiskundige concepten die, afzonderlijk beschouwd, als dusdanig geen intellectuele schepping van de auteur van het computerprogramma zijn.
  2. Enkel via de keuze, de schikking en de combinatie van deze woorden, cijfers of wiskundige concepten kan de auteur op een originele wijze uitdrukking aan zijn creatieve geest geven en tot een resultaat – de gebruikshandleiding van het computerprogramma – komen dat een intellectuele schepping vormt (zie in die zin arrest Infopaq International, reeds aangehaald, punt 45).
  3. Het staat aan de verwijzende rechter om na te gaan of de reproductie van deze elementen neerkomt op het reproduceren van de uitdrukking van de eigen intellectuele schepping van de auteur van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruikshandleiding voor het computerprogramma.

Graphical User Interface (GUI). Computerprogramma of ‘gewoon’ auteursrecht?

Moet de grafische gebruiksinterface van een computerprogramma worden beschouwd als een computerprogramma in de zin van de Softwarerichtlijn?

Hof allereerst dat zowel de broncode als de objectcode van een computerprogramma beschermd zijn.

“de uitdrukkingswijze, in welke vorm dan ook, van een computerprogramma, voor zover deze de mogelijkheid biedt om het computerprogramma te reproduceren in verschillende computertalen, zoals de bron- en de doelcode”.

Voorbereidend materiaal:
Daar komt bij dat de Softwarerichtlijn ook bescherming geeft aan het voorbereidend materiaal van software. Verderop in het arrest geeft het Hof als criterium voor bescherming aan dat “dit voorbereidende materiaal van dien aard is dat het later tot zulk een programma kan leiden“. Dat criterium stond overigens al letterlijk in de considerans van de Softwarerichtlijn.

Eerder op 21 oktober 2010 oordeelde de Advocaat Generaal bij het Europese Hof van Justitie dat een GUI niet viel aan te merken als een computerprogramma, maar wel voor “gewone” auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zou kunnen komen.
Zie ook dirkzwagerit.nl

27 juli 2010
Leuke link op IPkat

23 juli 2010
Verenigd Koninkrijk – High Court of Justice (SAS Institute Inc. vs. World Programming Ltd.) – uitspraak

In deze Richtlijnen voor softwareauteursrecht (zowel de oorspronkelijke als de nieuwe) staat:

De ideeën en beginselen die aan enig element van een computerprogramma ten grondslag liggen, met inbegrip van de ideeën en beginselen die aan de interfaces daarvan ten grondslag liggen, worden niet krachtens deze richtlijn auteursrechtelijk beschermd.

Eigenlijk spreekt dat vanzelf in het auteursrecht (men spreekt van een “idee-expressie dichotomie”), en daarom heeft de wetgever deze regel niet eens overgenomen in de Nederlandse auteurswet. Ideeën zijn vrij. Iedereen mag een verhaal navertellen, als hij dat maar in zijn eigen woorden doet.

1994
TRIPs overeenkomst, artikel 10, lid 1:

Computerprogramma’s, in bron- dan wel doelcode, worden beschermd als letterkundige werken krachtens de Berner Conventie (1971).

1987
Quaedvlieg:

Grote meerderheid is het erover eens dat een algoritme als een puur wetenschappelijk concept moet worden aangemerkt en mitsdien niet beschermd kan worden. Vandenberghe, Van Lingen, Tengbergen en De Jong. Verkade:

“lucide, abstracte programmeerideëen kunnen geen voorwerp van auteursrechtelijke bescherming zijn.”

Anders Hugenholtz:

“in het oorspronkelijke karakter van de samenstelling en de structuur voor het algoritme zit het voornaamste aangrijpingspunt voor auteursrechtelijke bescherming.”

AMR 1984, 91.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén