16 november 2015
Italië > rechtbank – tweakersars techica

23 january 2014
Hof van Justitie EU – uitspraak

Interessante Noot bij onderstaand vonnis.

21 juli 2010
Rechtbank ‘s-Gravenhage (Nintendo vs. webwinkels) – uitspraak

Artikel 29a Auteurswet of artikel 32a Aw?

Al sinds begin jaren negentig wordt de technische beveiliging van software beschermd door artikel 32a Aw. In 2004 werd artikel 29a Aw aan de wet toegevoegd.

Aantal webwinkels handelt onrechtmatig door de verhandeling van flashcards en modchips waarmee ongeautoriseerde kopieën van computerspellen van Nintendo gespeeld kunnen worden op spelcomputers van Nintendo en door de verhandeling van Wii consoles die met modchips zijn omgebouwd en het verrichten van (inbouw)diensten met betrekking tot de modchips. Overtreding van artikel 29a van de Auteurswet. De verhandelde middelen worden vrijwel uitsluitend gebruikt voor het omzeilen van de voorzieningen die Nintendo heeft getroffen om inbreuken op haar auteursrecht tegen te gaan.

24 april 2002
Rechtbank Breda (BREIN c.s vs. psxombouwlijn) – uitspraak

Tijdens deze uitspraak bestond art. 29a Aw nog niet. De rechter interpreteert artikel 32a Aw. (De rechter heeft het steeds abusievelijk over art. 32 Aw.)

“Verplichtingen inzake technische voorzieningen

1. De lidstaten voorzien in een passende rechtsbescherming tegen het omzeilen van doeltreffende technische voorzieningen door een persoon die weet of redelijkerwijs behoort te weten dat hij aldus handelt.

2. De lidstaten zorgen voor een doelmatige rechtsbescherming tegen de vervaardiging, invoer, distributie, verkoop, verhuur, reclame voor verkoop of verhuur, of het bezit voor commerciële doeleinden van inrichtingen, producten, onderdelen of het verrichten van diensten die:

a) gestimuleerd, aangeprezen of in de handel gebracht worden om de bescherming te omzeilen, of

b) slechts een commercieel beperkt doel of nut hebben, naast de omzeiling van de bescherming, of

c) in het bijzonder ontworpen, geproduceerd of aangepast zijn met het doel de omzeiling mogelijk of gemakkelijker te maken van doeltreffende technische voorzieningen.”

In het licht daarvan dient onder “uitsluitend” ook te worden begrepen elk gebruik dat slechts in geringe mate een ander doel heeft dan het omzeilen van de bescherming.