Categorie: ICT-recht

Geen schadevergoeding voor gebruik foto want geen professionele fotograaf en geen commercieel belang

15-01-2018
Rechtbank Amsterdam – uitspraak

In deze zaak stonden een stichting en een vereniging tegenover elkaar die beide (hobbymatig) actief zijn op het gebied van het behouden van oude caravans. De stichting had een foto op haar website staan, welke ongevraagd door de vereniging werd overgenomen op haar website. Nadat de stichting hierover klaagde bij de vereniging heeft de vereniging de foto van haar website verwijderd.

De stichting wenstte echter tevens een schadevergoeding wegens het voorval, maar daar had de vereniging weinig oren naar. De stichting liet het er niet bij zitten, stapte naar de rechter en vorderde:

  • een verklaring voor recht dat er inbreuk is gemaakt door de foto op de website te plaatsen
  • een verklaring voor recht dat er inbreuk is gemaakt op de persoonlijkheidsrechten door de naam van de stichting niet bij de foto te vermelden
  • een schadevergoeding ad € 600 wegens voornoemde 2 inbreuken
  • een proceskostenvergoeding ad € 3510 aan proceskosten

De rechter wijst de verklaringen voor recht toe, maar de rest af:

10. De Stichting heeft voor de begroting van haar schade aangeknoopt bij de volgens haar gebruikelijke licentievergoeding en de leveringsvoorwaarden van de Fotografen-Federatie. Gelet op het feit dat de foto niet is gemaakt door een professionele fotograaf en geen commercieel belang is gemoeid met de foto – dat is althans gesteld noch gebleken – kan niet worden ingezien dat het genoemde tarief een redelijke prijs is voor het publiceren van de foto. Gelet verder op de soort foto, de (beperkte) tijd die de foto op de website van CCC heeft gestaan, het feit dat CCC heeft geprobeerd de foto van haar website te verwijderen en het feit dat partijen in onderhavig geding niet zozeer op zakelijk gebied actief zijn, maar clubs (vereniging/stichting) zijn die zich bezig houden met een(zelfde) liefhebberij, wordt geoordeeld dat onvoldoende is komen vast te staan dat De Stichting door de publicatie van de foto op de website van CCC schade heeft geleden. Het gevorderde bedrag wordt dan ook afgewezen.

Mediaspeler met voorgeïnstalleerde add-ons met hyperlinks naar illegale streams vormt ‘mededeling aan het publiek’

26 april 2017
Hof van Justitie van de Europese Unie – uitspraak

1) Het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1 [InfoSocRl], moet aldus worden uitgelegd dat het van toepassing is op de verkoop van een mediaspeler als die in het hoofdgeding, waarop vooraf add‑ons zijn geïnstalleerd die op internet beschikbaar zijn en hyperlinks bevatten naar voor het publiek vrij toegankelijke websites waarop auteursrechtrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de rechthebbenden beschikbaar zijn gesteld.

Yahoo bewaart verwijderde e-mails

Europese bewaarplicht

In omgekeerd chronologische volgorde treft u hier

  • Rechtbank ‘s-Gravenhage 2015 – buitenwerkingstelling Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens
  • Hof van Justitie Eu 2014 – ongeldigverklaring Dataretentierichtlijn

11 maart 2015
Rechtbank ‘s-Gravenhage – kort-geding – uitspraak

De rechter stelt de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens buiten werking. Deze wet verplicht aanbieders van telefoon- en internetdiensten de verkeers- en locatiegegevens van gebruikers op te slaan. De wet maakt een inbreuk op het recht op eerbiediging van privé-leven en het recht op bescherming van persoonsgegevens. De rechter is van oordeel dat deze inbreuk niet is beperkt tot het strikt noodzakelijke.

(Raadpleging van de gegevens is beperkt tot strafbare feiten waarvoor voorlopige hechtenis openstaat, maar ook een simpele fietsendiefstal valt daar onder)

8 april 2014
Hof van Justitie EU (Digital Rights Ireland) – persbericht hofnu.nl.

51. Wat de noodzaak van de door richtlijn 2006/24 voorgeschreven bewaring van gegevens betreft, zij vastgesteld dat de bestrijding van zware criminaliteit, met name van georganiseerde misdaad en terrorisme, weliswaar van primordiaal belang is om de openbare veiligheid te waarborgen, en dat de doeltreffendheid ervan in aanzienlijke mate kan afhangen van het gebruik van moderne onderzoekstechnieken, maar dat een dergelijke doelstelling van algemeen belang, hoe wezenlijk zij ook is, op zich niet kan rechtvaardigen dat een bewaringsmaatregel zoals die welke door richtlijn 2006/24 is ingevoerd, noodzakelijk wordt geacht voor het voeren van deze strijd.

52. Wat het recht op eerbiediging van het privéleven betreft, zij opgemerkt dat de bescherming van dit fundamentele recht volgens vaste rechtspraak van het Hof hoe dan ook vereist dat de uitzonderingen op de bescherming van persoonsgegevens en de beperkingen ervan binnen de grenzen van het strikt noodzakelijke blijven (…).

In Nederland moeten telecombedrijven die gegevens twaalf maanden bewaren. Gegevens over internetverkeer, zoals e-mailadressen en IP-adressen van gebruikers, moeten zes maanden worden bewaard. Welke websites internetgebruikers bezoeken, wordt niet opgeslagen. Justitie kan de gegevens opvragen voor gebruik in strafzaken en om terrorisme te bestrijden.

Alleen Europese e-mailproviders vallen onder de richtlijn, dus gegevens over webmail van bijvoorbeeld Google of Microsoft worden niet bewaard.

17 juli 2015
High Court of Justice – nu.nl

Aanbieden internet (gratis wifi) leidt niet tot auteursrechtelijke aansprakelijkheid

16 maart 2016
Advocaat-Generaal Hof van Justitie EU – uitspraak

1.
De A-G acht op het aanbieden van gratis wifi de Richtlijn electronische handel van toepassing aangezien dit gezien kan worden als nevenactiviteit bij een economische hoofdactiviteit.

2.
Volgens de A-G verzet de Richtlijn zich tegen aansprakelijkheid van tussenpersonen.

3.
Wel kan volgens de A-G een verbod worden opgelegd indien dat:

  • doeltreffend, evenredig en afschrikkend is
  • erop gericht is een specifieke inbreuk te beëindigen of te voorkomen
  • geen algemene toezichtverplichting inhoudt
  • er een juist evenwicht wordt bewaard tussen de betrokken grondrechten (intellectuele-eigendomsrechten en vrijheid van ondernemerschap).

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén