In omgekeerd chronologische volgorde treft u hier

  • Rechtbank ‘s-Gravenhage 2015 – buitenwerkingstelling Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens
  • Hof van Justitie Eu 2014 – ongeldigverklaring Dataretentierichtlijn

11 maart 2015
Rechtbank ‘s-Gravenhage – kort-geding – uitspraak

De rechter stelt de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens buiten werking. Deze wet verplicht aanbieders van telefoon- en internetdiensten de verkeers- en locatiegegevens van gebruikers op te slaan. De wet maakt een inbreuk op het recht op eerbiediging van privé-leven en het recht op bescherming van persoonsgegevens. De rechter is van oordeel dat deze inbreuk niet is beperkt tot het strikt noodzakelijke.

(Raadpleging van de gegevens is beperkt tot strafbare feiten waarvoor voorlopige hechtenis openstaat, maar ook een simpele fietsendiefstal valt daar onder)

8 april 2014
Hof van Justitie EU (Digital Rights Ireland) – persbericht hofnu.nl.

51. Wat de noodzaak van de door richtlijn 2006/24 voorgeschreven bewaring van gegevens betreft, zij vastgesteld dat de bestrijding van zware criminaliteit, met name van georganiseerde misdaad en terrorisme, weliswaar van primordiaal belang is om de openbare veiligheid te waarborgen, en dat de doeltreffendheid ervan in aanzienlijke mate kan afhangen van het gebruik van moderne onderzoekstechnieken, maar dat een dergelijke doelstelling van algemeen belang, hoe wezenlijk zij ook is, op zich niet kan rechtvaardigen dat een bewaringsmaatregel zoals die welke door richtlijn 2006/24 is ingevoerd, noodzakelijk wordt geacht voor het voeren van deze strijd.

52. Wat het recht op eerbiediging van het privéleven betreft, zij opgemerkt dat de bescherming van dit fundamentele recht volgens vaste rechtspraak van het Hof hoe dan ook vereist dat de uitzonderingen op de bescherming van persoonsgegevens en de beperkingen ervan binnen de grenzen van het strikt noodzakelijke blijven (…).

In Nederland moeten telecombedrijven die gegevens twaalf maanden bewaren. Gegevens over internetverkeer, zoals e-mailadressen en IP-adressen van gebruikers, moeten zes maanden worden bewaard. Welke websites internetgebruikers bezoeken, wordt niet opgeslagen. Justitie kan de gegevens opvragen voor gebruik in strafzaken en om terrorisme te bestrijden.

Alleen Europese e-mailproviders vallen onder de richtlijn, dus gegevens over webmail van bijvoorbeeld Google of Microsoft worden niet bewaard.

17 juli 2015
High Court of Justice – nu.nl