8 juli 2016
Rechtbank Amsterdam, kanton – uitspraak

Eiseres koopt in december 2014 een nieuwe iPhone direct van Apple voor € 799 (incl. BTW). Vast staat dat deze binnen 8 maanden kapot ging en Apple een garantietermijn van 1 jaar hanteert. Apple wil eiseres echter slechts een ‘refurbished’ toestel geven ter vervanging van het defecte toestel. Eiseres weigert dit waardoor een patstelling ontstaat. Eiseres ontbindt de overeenkomst.

Eiseres vordert primair een nieuw toestel en subsidiair (verklaring voor van recht van de eerdere) ontbinding onder terugbetaling van de koopprijs onder teruggave van het defecte toestel.

Apple verliest:

[…] Dat is Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen. Over de voor onderhavige casus relevante bepalingen heeft het Hof van Justitie in het arrest Quelle van 17 april 2008 (ECLI:EU:C:2008:231) onder meer overwogen:

Ingeval de verkoper een niet-conform goed levert, voert hij de verbintenis die hij bij de verkoopovereenkomst is aangegaan, niet correct uit en moet hij dus opkomen voor de gevolgen van de slechte uitvoering van die verbintenis. Dat de consument, die de verkoopprijs heeft betaald en zijn contractuele verbintenis dus correct heeft uitgevoerd, een nieuw goed ontvangt ter vervanging van het niet-conforme goed, levert geen ongerechtvaardigde verrijking op. Hij ontvangt slechts met vertraging een goed dat in overeenstemming is met de bepalingen van de overeenkomst, een goed dat hij van meet af aan had moeten ontvangen.

9. Naar het oordeel van de kantonrechter kan dit niet anders begrepen worden dan dat vervanging van een nieuw gekochte zaak die non-conform blijkt te zijn, dient plaats te vinden door aan de koper een nieuw exemplaar te verstrekken.