Artikel 3 Databankenrichtlijn (html):

Volgens deze richtlijn worden databanken die door de keuze of de rangschikking van de stof een eigen intellectuele schepping van de maker vormen, als zodanig door het auteursrecht beschermd. Er worden geen andere criteria toegepast om te bepalen of ze voor die bescherming in aanmerking komen.

Artikel 7 van de richtlijn

1. De Lid-Staten voorzien in een recht voor de fabrikant van een databank, waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering, om de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van die inhoud te verbieden.

Volgens het Hof wordt er aan het oorspronkelijkheidscriterium voldaan wanneer de maker ervan, bij de keuze of de rangschikking van de gegevens van deze databanken, zijn creatieve vaardigheden op een manier tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzes en zo in staat is zijn werk een “persoonlijke noot” te geven. Hieraan is niet voldaan wanneer voor de samenstelling van de databank technische overwegingen, regels of beperkingen gelden die geen ruimte laten voor creatieve vrijheid.

Het hof heeft in 2004 uitgemaakt dat wedstrijdschema’s niet voor het sui generis databankenrecht in aanmerking komen. Vraag is of er nog wél ruimte is voor auteursrechtelijke bescherming daarvan.

In Nederland is lange tijd bescherming verleend aan niet-oorspronkelijke geschriften. HR 17 april 1953, NJ 1954, 211 (Het Radioprogramma), HR 27 januari 1961, NJ 1962, 355 (Explicator), HR 25 juni 1965, nr. 9843, NJ 1966, 116 (Televizier II).

Bij de implementatie van de Databankrichtlijn in 1999 is de reikwijdte van de geschriftenbescherming bij wet beperkt door invoering van een nieuw art. 10 lid 4 Auteurswet. Voortaan kon geen geschriftenbescherming worden ingeroepen voor databanken waarin substantieel is geïnvesteerd; dergelijke databanken werden voortaan door het nieuwe (sui generis) databankenrecht beschermd.

Verzamelingen van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen als bedoeld in het derde lid, waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering behoren niet tot de in het eerste lid, onder 1°, genoemde geschriften.

De definitie van ‘databank’ in de Databankenrichtlijn is “een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk.”

De definitie van ‘databank’ in de Databankenwet omhelst tevens ‘substantiële investering’.

Verkade: Zelfs bij andersluidende wil wetgever geen sprake van ‘uitleg contra legem’ indien wettekst ruimte laat voor richtlijnconforme interpretatie.

Football Dataco