6:232
Een wederpartij is ook dan aan de algemene voorwaarden gebonden als bij het sluiten van de overeenkomst de gebruiker begreep of moest begrijpen dat zij de inhoud daarvan niet kende.

6:233 aanhef + b
algemene voorwaarden vernietigbaar indien gebruiker aan wederpartij geen redelijke mogelijkheid heeft geboden om daarvan kennis te nemen.

6:234 lid 1
Aan de in 233 lid b bedoelde ‘mogelijkheid’ is voldaan indien AV voor of bij sluiten overeenkomst

  • ter hand zijn gesteld
  • overeenkomstig art. 230c heeft verstrekt
  • indien bovenstaande niet mogelijk is, voor totstandkoming overeenkomst heeft aangegeven dat AV bij hem ter inzage liggen of bij KvK of griffie zijn gedeponeerd en op verzoek kosteloos worden toegezonden

6:230c
Dit artikel biedt dienstverleners 4 keuzes

6:230c lid 3
is voor de afnemer gemakkelijk elektronisch toegankelijk op een door de dienstverrichter meegedeeld adres;

Overeenkomst slechts gedeeltelijk dientverlening? Ook dan soepele regime! Hof Arnhem-Leeuwarden 22-4-2014 r.o. 4.7

6:235 lid 1 sub a
Vernietigingsgronden uit 233 en 234 staan niet open voor [a] rechtspersoon ex 2:360 die op moment vh sluiten vd overeenkomst laatstelijk haar jaarrekening heeft openbaargemaakt of waarop laatstelijk 2:403 lid 1 is toegepast.

6:235 lid 1 sub b
Vernietigingsgronden uit 233 en 234 staan niet open voor partij die op moment vh sluiten vd overeenkomst minstens 50 werknemers heeft of op dat tijdstip zulks uit een opgave uit het Handelsregisterwet blijkt.
Verkorte jaarrekening valt niet onder 235 lid 1 sub a