Rossel & Heisterkamp, Asser 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel II. Huur 2017 randnr. 28 (p. 25):

Voorts geldt bij het aangaan van de huur nog niet de verplichting van de huurder tot het verrichten van kleine herstellingen (art. 7:217 BW): hij heeft in beginsel aanspraak op terbeschikkingstelling van het huurobject in zodanige staat dat dergelijke herstellingen nog niet hoeven te worden verricht. Zie ook hierna nr. 42 e.v.