XXIIe lid 1 WWZ

[7:668a (oud)] blijft van toepassing op een op [30-6-2015] geldende collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan waarin hetgeen in [7:668a (oud)] van toepassing is verklaard of waarin toepassing is gegeven aan [7:668a lid 5 (oud), inhoudende mogelijkheid tot aanpassing tussenpozen] en de arbeidsovereenkomsten waarop deze van toepassing zijn of worden, voor de duur van de looptijd van de collectieve arbeidsovereenkomst of regeling, maar ten hoogste gedurende twaalf maanden na die inwerkingtreding.

 

CAO van toepassing

Vanaf 1-7-2016 zal 7:668a (nieuw) van toepassing zijn op lopende contracten.

Twee afwijkingsmogelijkheden: 1. ketens laten eindigen op laatste dag CAO (uiterlijk 30-6-2016). 2: Uiterlijk op 1-7-2016 nieuwe CAO laten gelden waarin wordt afgeweken van 7:668a (nieuw).

Oppassen: Indien na 1-7-2016 nieuw contract wordt gesloten met tussenpoos van 6 maanden of minder, dan is de keten niet doorbroken. Tussenpoos kan al gestart zijn vóór 1-7-2016: Stel contract van 1,5 jaar eindigt van rechtswege op 1-2-2016 en nieuw contract is vanaf 1-8-2016. Dan géén doorbreking want exact 6 maanden; en 7:668a lid 1 sub a eist méér dan 6 maanden.
Wordt echter op 1-6-2016 nieuw contract aangeboden, dan wel doorbreking. Toen gold immers nog tussenpoos van 3 maanden, mits CAO.

Géén CAO van toepassing (XXIIe lid 2)

Als er op 30-6-2015 geen geldige cao van toepassing is, dan wordt art. 7:668a (nieuw) BW pas van toepassing op opvolgende arbeidsovereenkomsten die aangegaan worden vanaf 1-7-2015 en maximaal zes maanden na de voorgaande arbeidsovereenkomst.

1. Óp 1-7-2015 is er een nieuw contract, maar keten nog geen 24 maanden. Contract eindigt voordat 24 maanden is overschreden. Vanaf 1-7-2015 wordt er doorgeteld in nieuwe keten. De tussenpozen van vóór 1-7-2015 gaan volgens oude regels (lees: langer dan 3 maanden = doorbroken).

2. Keten heeft op 1-7-2015 de 24 maanden nog niet overschreden, maar contract gaat dat wel doen. Contract eindigt van rechtswege en converteert niet in onbepaalde tijd. Wetgever wil keuzemoment (kst 33818, 3 p. 22)

3. Keten heeft op 1-7-2015 de 24 maanden overschreden. Alhoewel in PG niet benoemd, eindigt deze van rechtswege (ex XXIIe lid 2). Er kan slechts een contract worden gesloten na een tussenpoos van meer dan 6 maanden.

4. Óp 1-7-2015 is er een tussenpoos gaande. Vanaf 1-7-2015 is 7:668a (nieuw) van toepassing. Ook de maanden vóór 1-7-2015 tellen mee voor de tussenpoos van 6 maanden.