Hieronder

ABRvS 7-4-2010 Eigenaar moet zich informeren inzake gebruik gehuurde
ABRvS 5-9-2012 Recht op privacy hoeft niet in de weg te staan aan inspectie
Rechtbank A’dam 23-10-2017 Verhuurder heeft geen recht op onaangekondigde inspectie


7-4-2010
ABRvS – uitspraak

2.4.2. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 21 mei 2008 in zaak nr. 200706734/1) mag van de eigenaar van een pand dat in strijd met de bestemming als hennepkwekerij wordt gebruikt, worden gevergd dat hij zich tot op zekere hoogte informeert over het gebruik dat van het door hem verhuurde pand wordt gemaakt. Hij dient aannemelijk te maken dat hij niet wist en niet heeft kunnen weten dat het pand als hennepkwekerij werd gebruikt. Hieruit volgt, zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, dat de omstandigheid dat [wederpartij] eigenaar is van het pand, niet reeds tot de conclusie leidt dat zij kan worden aangemerkt als overtreder van het verbod om dit in strijd met de bestemming te laten gebruiken. Zoals hiervoor in 2.2. is overwogen, was het pand ten tijde van de ontmanteling van de hennepkwekerij door NAS, een professioneel woningverhuurbedrijf, onderverhuurd aan [onderhuurder]. Dit bedrijf legt zich onder meer toe op het beheer van de door haar verhuurde woonruimten. Mede gelet op de door [wederpartij] overgelegde huurovereenkomst en de bewijzen van maandelijkse betaling van de huurpenningen door NAS staat vast, hetgeen het dagelijks bestuur ook niet heeft betwist, dat NAS de huurovereenkomst met [wederpartij] is nagekomen. Anders dan het dagelijks bestuur betoogt, brengt het enkele feit dat niet duidelijk is of en op welke wijze [onderhuurder] zijn huurpenningen aan NAS heeft voldaan niet met zich dat in dit geval [wederpartij] aanleiding had behoren te zien om te controleren of het door haar verhuurde pand door de onderhuurder in overeenstemming met de bestemming werd gebruikt. Onder deze omstandigheden, betoogt het dagelijks bestuur tevergeefs dat zij wist, dan wel had behoren te weten, dat het pand in strijd met de bestemming als hennepkwekerij werd gebruikt. [wederpartij] kan dan ook niet als overtreder van het gebruiksverbod worden aangemerkt, zodat de kosten voor ontmanteling van de hennepkwekerij niet ten laste van haar kunnen worden gebracht.


5-9-2012
ABRvS – uitspraak

“het recht op privacy van een huurder hoeft niet in de weg te staan aan het kunnen controleren van het eigendom van de verhuurder”.


23-10-2017
Rechtbank Amsterdam – uitspraak

Verhuurder dient huurgenot te verschaffen. Huurder heeft recht op ongestoord huurgenot. In de algemene bepalingen staat dat verhuurder inzake gebreken of taxaties in overleg de woning mag betreden en in noodgevallen zonder overleg. In de huurovereenkomst wordt huurder verboden hennep aanwezig te hebben in het gehuurde.

Verhuurder wenst steekproefsgewijs onaangekondigd het gehuurde te betreden. De rechtbank ziet hiervoor geen rechtsgrond en het is ook niet contractueel overeengekomen. Ook het argument dat verhuurder bestuursrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld indien zij kon weten dat het pand onrechtmatig werd gebruikt. Omdat verhuurder alleen in noodgevallen mag betreden ziet de rechter niet in waarom verhuurder in dat geval iets had kunnen weten. Geen grond dat verhuurder ook buiten noodgevallen zou mogen betreden. Dit zou te grote inbreuk zijn op 10 Gw en 12 Gw.

Tijdschrift voor Huurrecht (2018-7) biedt een noot onder dit vonnis. Op grond van de Woningwet mag van de eigenaar worden gevergd dat hij zich “tot op zekere hoogte informeert over het gebruik dat van het door hem verhuurde pand wordt gemaakt”. Eigenaar dient aannemelijk te maken dat hij niet wist en niet kon weten van de hennep, anders wordt hij aangemerkt als ‘functioneel. overtreder’. Het informeren betreft zowel de identiteit als de bedoelingen van de huurder, als regelmatige inspectie van het gehuurde. Het zijn communicerende vaten.

De rechter komt hier tot een ander oordeel dan de ABRvS op 5-9-2012.