6:227a BW (sinds 2003)

  1. Indien uit de wet voortvloeit dat een overeenkomst slechts in schriftelijke vorm geldig of onaantastbaar tot stand komt, is aan deze eis tevens voldaan indien de overeenkomst langs elektronische weg is totstandgekomen en

    1. raadpleegbaar door partijen is;
    2. de authenticiteit van de overeenkomst in voldoende mate gewaarborgd is;
    3. het moment van totstandkoming van de overeenkomst met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld; en
    4. de identiteit van de partijen met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.
  2. Lid 1 is niet van toepassing op overeenkomsten waarvoor de wet de tussenkomst voorschrijft van de rechter, een overheidsorgaan of een beroepsbeoefenaar die een publieke taak uitoefent.