Stel voor dat je jezelf hebt ingeschreven voor, laten we zeggen, een opleiding tot apothekersassistent bij Capabel.

Dan wordt je ineens een baan aangeboden, waardoor je de opleiding niet meer wil/kan volgen, waarop je besluit de opleiding te annuleren.

Dan valt er ineens een brief in de bus van een incassobureau met het verzoek/de sommatie of je even het hele jaar studiegeld moet betalen.

Mag dit?

In de algemene voorwaarden van Capabel staat het volgende over annuleringskosten:

9.1 Annulering kan alleen geschieden per aangetekend schrijven gericht aan Capabel Onderwijs Groep, Afdeling Annuleringen, Postbus 405, 5201 AK Den Bosch of via een e-mail gericht aan annuleringen@capabel.nl.
9.2 Indien de opdrachtgever/student annuleert binnen de in artikel 4 genoemde bedenktijd [lees: 14 dagen na inschrijven. toevoeging: mr. R. Hak], zijn er geen kosten verschuldigd. Na verstrijken van de bedenktijd is de opdrachtgever/student altijd minimaal het inschrijfgeld verschuldigd.
9.3 Indien de opdrachtgever/student annuleert 8 weken of meer vóór de start van de opleiding, is er geen studiegeld verschuldigd.
9.4 Indien de opdrachtgever/student annuleert minder dan 8 weken vóór de start van de opleiding, maar wel vóór de start van de opleiding, is 25% van het studiegeld verschuldigd.
9.5 Indien de opdrachtgever/student annuleert na start van de opleiding, maar niet meer dan 6weken na de start van de opleiding, is 40% van het studiegeld verschuldigd.Tevens zijn 100% van de kosten leermiddelen en online boekenpakket verschuldigd.
9.6 Indien de opdrachtgever/student annuleert 7weken of meer na de start van de opleiding, zijn 100% van het studiegeld en 100% van de kosten leermiddelen en online boekenpakket verschuldigd.
9.7 Indien 6 maanden na verstrijken van het oorspronkelijke in de inschrijving aangegeven gewenste startmoment de opleiding nog geen doorgang heeft gekregen ten gevolge van een tekort aan inschrijvingen, wordt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, de inschrijving automatisch geannuleerd, zonder dat de opdrachtgever/student en Capabel Onderwijs Groep elkaar over en weer kosten verschuldigd zijn, afgezien van door Capabel Onderwijs Groep reeds in rekening gebrachte kosten. Ingeschreven studenten worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Echter

Hiernaast is er nog het consumentenrecht.

6:237 aanhef en onder i Burgerlijk Wetboek:

“In overeenkomsten met een consument wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn een beding in algemene voorwaarden:
(…) dat voor het geval de overeenkomst wordt beëindigd anders dan op grond van het feit dat de klant in de nakoming van haar verbintenis is tekortgeschoten, de klant verplicht een geldsom te betalen, behoudens voor zover het betreft een redelijke vergoeding voor door de gebruiker geleden verlies of gederfde winst.”

Op basis hiervan acht ik, bij het annuleren van een opleiding, alles boven de 25% onredelijk bezwarend. De instelling leidt m.i. nauwelijks enige verlies ten aanzien van een student die er niet is. Eventuele gederfde winst is met 25% van het studiegeld m.i. ruimschoots gedekt. Als klap op de vuurpijl is in de algemene voorwaarden opgenomen dat wanneer de instelling de partij is die wil annuleren (bijv. bij te weinig inschrijvingen) is het geheel géén annuleringskosten is verschuldigd.