21 juli 2014
Rechtbank Amsterdam (kort geding) uitspraak

Tom Kabinet is via de website www.tomkabinet.nl een dienst gestart waarbij mensen hun tweedehands e-books kunnen verhandelen. Bij een verkoop dienen laatsten hun eigen exemplaar te verwijderen.

Tom haalt het UsedSoft-arrest aan van het HvJ EU waarin is uitgemaakt dat het voor de toepasselijkheid van uitputting niet uitmaakt of de software wordt verkocht op een materiële drager (bijvoorbeeld op een cd-rom) of zonder materiële drager (via het internet).
Het vraagstuk van de uitputting rijst niet in het geval van diensten en in het bijzonder on-linediensten. (…) Anders dan het geval is bij een CD-ROM of een CD-i, waarbij de intellectuele eigendom in een materiële drager, dus in een zaak, is belichaamd, is elke on-linedienst in feite een handeling die aan toestemming is onderworpen (…).

In het UsedSoft-arrest werd de software rechtstreeks van de server van de leverancier gedownload. Het downloaden van het computerprogramma en het sluiten van een licentieovereenkomst voor het gebruik vormden dan ook volgens het Hof een “ondeelbaar geheel”.

Het Hof laat echter in het arrest het antwoord op de vraag of uit artikel 4 lid 2 van de Auteursrechtrichtlijn, uitgelegd in het licht van de punten 28 en 29 van de considerans daarvan en het Auteursrechtverdrag (waaraan de richtlijn uitvoering moet geven), volgt dat voor de onder die richtlijn vallende werken de uitputting van het distributierecht enkel geldt voor tastbare zaken, uitdrukkelijk in het midden. In de Nederlandse juridische literatuur wordt dan ook wel verdedigd dat niet valt uit te sluiten dat het Hof ook voornemens is de digitale uitputting uit te breiden naar alle auteursrechtelijk beschermde werken.