Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen: a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van ten hoogste 6 maanden hebben opgevolgd en een periode van 24 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd; b. meer dan 3 voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van ten hoogste 6 maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.

De ketenbepaling wordt echter lastiger als een werknemer meerdere contracten heeft, die elkaar overlappen. Dit kan gebeuren wanneer een werknemer verschillende functies vervult binnen een bedrijf.

In dat geval is belangrijk wat precies onder het woord ‘opgevolgd’ dient te wordt begrepen. Dit is een overeenkomst die later begint dan de vorige overeenkomst begint én later eindigt dan de vorige overeenkomst eindigt. Ze mógen elkaar dus deels overlappen.