Als de werknemer het niet eens is met het ontslag via het UWV, kan deze binnen twee maanden naar de kantonrechter.

22 maart 2012
Rechtbank Almelo – uitspraak

Een werkgever hoeft de motieven van een werknemer die ontslag neemt in principe niet te onderzoeken. De zaak betrof hier een hoofd salarisadministratie bij een onderneming. Zij nam ontslag, omdat ze naar eigen zeggen helemaal geen plezier meer had in haar werk.

uitspraak

Voor beëindiging wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte dient toestemming te worden verkregen van het UWV. Dit volgt uit artikel 7:669 lid 3, sub a en b jo. artikel 7:671a lid 1 (nieuw) BW.

Voor de ontslaggronden die in artikel 7:669 lid 3, sub c t/m h (nieuw) BW worden genoemd dient de werkgever toestemming voor ontslag te vragen bij de kantonrechter, zo volgt uit artikel 7:671b lid 1 (nieuw) BW.

Billijke vergoeding

De billijke vergoeding kan alleen worden toegekend, wanneer sprake is van ernstige verwijtbaarheid. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan laakbaar gedrag van de werkgever, zoals avances zijnerzijds, waardoor een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan.

De werkgever kan deze verzoeken ex artikel 7:671b lid 8, sub c (nieuw) BW. De werknemer kan deze verzoeken ex artikel 7:671c lid 2, sub c (nieuw) BW en na opzegging ex artikel 7:682 lid 1, sub b en c, lid 2, sub b en lid 3 (nieuw) BW.