Een kopie wordt in de Auteurswet een ‘verveelvoudiging’ genoemd. Een digitale (dus hoogwaardige) kopie wordt als ‘reproductie’ bestempeld. Volgens de Memorie van Toelichting omvat verveelvoudigen reproduceren. Voor het maken van een verveelvoudiging/reproductie is in beginsel toestemming van de rechthebbende vereist.

De Thuiskopie

Voornoemde toestemming is niet vereist bij het maken van enkele kopieën voor alleen jezelf, voor ‘eigen oefening, studie of gebruik’. Een kopietje voor thuis; de thuiskopie.

Geen thuiskopie van software

Artikel 45n bepaalt dat de thuiskopie-regeling niet van toepassing is op de categorie computerprogramma’s (software, games). Volgens artikel 45k mag je daarvan alleen een reservekopie maken, mits je in het bezit bent van het origineel. Software mag je zonder toestemming dus niet downloaden.

Naar gelang de manier van kopiëren kent de Auteurswet 2 artikelen.

Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd de verveelvoudiging welke beperkt blijft tot enkele exemplaren en welke uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die zonder direct of indirect commercieel oogmerk de verveelvoudiging vervaardigt of tot het verveelvoudigen uitsluitend ten behoeve van zichzelf opdracht geeft.

Artikel 16b lid 2:

Waar het geldt een dag-, nieuws- of weekblad of een tijdschrift of een boek of de partituur of de partijen van een muziekwerk en de in die werken opgenomen andere werken, blijft die verveelvoudiging bovendien beperkt tot een klein gedeelte van het werk, behalve indien het betreft:

  1. werken, waarvan naar redelijkerwijs mag worden aangenomen geen nieuwe exemplaren tegen betaling, in welke vorm ook, aan derden ter beschikking zullen worden gesteld;
  2. in een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift verschenen korte artikelen, berichten of andere stukken.

Hiernaast bestaat er art. 16c:

Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het reproduceren van het werk of een gedeelte ervan op een voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven, mits het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt.

Downloaden valt onder art. 16c. Sinds kort mogen echter alleen werken worden gedownload welke met toestemming van de rechthebbende zijn aangeboden.

Mag men een thuiskopie maken van een eerder thuiskopie. En zo ja, mag dit dan ook in opdracht?

Vergoeding

In Nederland bestaat sinds 1991 een heffing op blanco beeld- en geluidsdragers.

Lees tevens deze bondige pdf op hocker.nl van mr. Seignette.